Kushtet dhe afatet

Kushtet dhe afatet Hanukeii

 

JU LUTEM LEXONI KESTU KUSHTET KUJDES

 

Këto Kushte të Përgjithshme rregullojnë shprehimisht marrëdhëniet midis Indicom Europa 2015 sl (Kompania që zotëron markën tregtare Hanukeii) me zyrë të regjistruar në Calle Zurbano 41, Bajo izquierda 28010, Madrid dhe me CIF ESB87341327 dhe palët e treta (në tekstin e mëtejmë "Përdoruesit") të cilët regjistrohen si përdorues dhe / ose blerjen e produkteve përmes dyqanit në internet të faqes Uebfaqja zyrtare e Hanukeii (http://www.hanukei. Me", në vijim" Dyqani ").

 

2. DETYRIMET E P USRDORUESIT

2.1 Përdoruesi bie dakord, në përgjithësi, të përdorë Dyqanin, të blejë Produktet dhe të përdorë secilin prej shërbimeve të Dyqanit me zell, në përputhje me ligjin, moralin, rendin publik dhe dispozitat e këtyre Kushtet e Përgjithshme dhe gjithashtu duhet të përmbaheni nga përdorimi i tyre në asnjë mënyrë që mund të pengojë, dëmtojë ose dëmtojë funksionimin normal dhe gëzimin e Dyqanit nga Përdoruesit ose që mund të dëmtojë ose dëmtojë mallrat dhe të drejtat e Hanukeii, furnitorët e tij, Përdoruesit ose në përgjithësi të ndonjë pale të tretë.

 

3. PRODUKTET DHE ÇMIMET

3.1         Hanukeii rezervon të drejtën të vendosë, në çdo kohë, Produktet që u ofrohen Përdoruesve përmes Dyqanit. Në veçanti, ju në çdo kohë mund të shtoni Produkte të reja atyre të ofruara ose të përfshira në Dyqan, duke u kuptuar që nëse nuk parashikohet ndryshe, Produkte të tilla të reja do të rregullohen nga dispozitat e këtyre Kushteve të Përgjithshme. Po kështu, ajo rezervon të drejtën të ndalojë sigurimin ose lehtësimin e përdorimit dhe përdorimit në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak të ndonjë prej klasave të ndryshme të Produkteve të ofruara në Dyqan.

 

3.2 Produktet e përfshira në Dyqan do të korrespondojnë në mënyrën më të besueshme të mundshme që teknologjia e shfaqjes në internet u lejon Produkteve të ofruara aktualisht. Karakteristikat e Produkteve dhe çmimet e tyre shfaqen në Dyqan. Çmimet e treguara në Dyqan janë në Euro dhe nuk përfshijnë TVSH, përveç nëse tregohet ndryshe.

 

4. PROCEDURA DHE FORMA E PAGESS S OF PRODUKTEVE

4.1 Brenda një periudhe maksimale prej njëzet e katër (24) orësh, Hanukeii do t'i dërgojë një email përdoruesit, duke konfirmuar blerjen. E-maili i thënë do të caktojë një kod reference të blerjes dhe do të detajojë karakteristikat e produktit, çmimin e tij, kostot e transportit dhe detajet e opsioneve të ndryshme për të bërë pagesën e Produkteve në Hanukeii.

 

4.2 Përdoruesi që blen një produkt përmes Dyqanit duhet të bëjë pagesa përmes sistemeve të pagesave të detajuara në mënyrë të veçantë në Dyqan.

 

4.3         Indicom Europe 2015 sl Ai do të arkivojë dokumentet elektronike në të cilat zyrtarizohet kontrata, duke i dërguar një kopje Përdoruesit sapo të bëhet blerja. Kontrata do të bëhet në gjuhën spanjolle.

 

4.4 Konfirmimi i porosisë dërguar nga Hanukeii Nuk është e vlefshme si faturë, vetëm si dëshmi e blerjes. Fatura që i korrespondon asaj do të dërgohet me Produktin.

 

5. E DREJTA E T WRHEQJES

5.1 Përdoruesi ka të drejtën e tërheqjes me të cilën mund të kontaktojë Hanukeii përmes postës elektronike në adresën vijuese: kontaktoni @ hanukei.com dhe hiqni dorë nga blerja brenda një periudhe që nuk i kalon shtatë (7) ditë pune, të numëruara nga marrja e Produktit. Produkti duhet të dërgohet së bashku me fletën e kthimit të plotësuar si duhet dhe një kopje të fletëpagesës ose faturës së dorëzimit, të plotësuar siç duhet, kostoja e drejtpërdrejtë e kthimit të Produktit të bartet nga Blerësi i Përdoruesit. Kthimi i thënë do të bëhet në përputhje me udhëzimet që Hanukeii Informoni përdoruesin në përgjigje të njoftimit të tyre për ushtrimin e tërheqjes. Përdoruesi duhet ta kthejë Produktin brenda një periudhe maksimale prej shtatë (7) ditësh nga data Hanukeii tregojnë formën e kthimit.

 

5.2 Tërheqja përfshin rimbursimin e shumës së paguar. Për ta bërë këtë, klienti duhet të tregojë në fletën e kthimit numrin dhe mbajtësin e kartës së kreditit në të cilën Hanukeii Ju duhet të bëni pagesën. Afati për pagesën në fjalë do të përcaktohet në Ligj.

 

5.3 E drejta e tërheqjes nuk mund të ushtrohet kur Produkti nuk kthehet në paketimin e tij origjinal dhe kur Produkti nuk është në gjendje të përsosur.

 

6. SH SERRBIMI I KLIENTIT

6.1 Për çdo incident, pretendim ose ushtrim të të drejtave të tyre, Përdoruesi mund të dërgojë një email në adresën contact @ Hanukeii. Të.

 

7. SHVRBIMI I DELRGIMIT N SHTOMPI

7.1 Fusha territoriale e shitjeve përmes Dyqanit është ekskluzivisht për territorin e Bashkimit Evropian, kështu që shërbimi i shpërndarjes do të jetë vetëm për atë territor. Produktet e blera përmes Dyqanit do të dërgohen në adresën e dorëzimit që Përdoruesi tregon pasi pagesa të jetë verifikuar, periudha maksimale e dorëzimit është tridhjetë (30) ditë e përcaktuar si parazgjedhje në Ligj.

 

7.2 Shërbimi i dorëzimit të Hanukeii Ajo kryhet në bashkëpunim me operatorë të ndryshëm logjistikë të prestigjit të njohur. Porositë nuk do të shërbehen në PO Box ose në hotele ose në adresa të tjera jo të përhershme.

 

7.3 Kostoja e transportit nuk përfshihet në çmimin e Produkteve. Në kohën e blerjes së Produktit, Përdoruesi do të informohet për koston e saktë të transportit.

 

8. PRONA INTELEKTUALE DHE INDUSTRIALE

8.1 Përdoruesi pranon që të gjithë elementët e Dyqanit dhe të secilit prej Produkteve, informacionin dhe materialet që përmbahen në të, markat, strukturën, përzgjedhjen, rregullimin dhe prezantimin e përmbajtjes së tyre dhe programet kompjuterike të përdorura në marrëdhëniet me ta, mbrohen nga të drejtat e pronësisë intelektuale dhe industriale të Hanukeii ose të palëve të treta, dhe se Kushtet e Përgjithshme nuk i atribuojnë asaj në lidhje me të drejtat e sipërpërmendura industriale dhe intelektuale të përmendura ndonjë të drejtë tjetër, përveç atyre të parashikuara posaçërisht në të njëjtën gjë.

 

8.2 Përveç nëse autorizohet nga Hanukeii ose siç mund të jetë rasti nga mbajtësit e palëve të treta me të drejtat përkatëse, ose nëse kjo është e lejuar me ligj, Përdoruesi nuk mund të riprodhojë, shndërrojë, modifikojë, çmontojë, inxhinier të kundërt, të shpërndajë, të marrë me qira, të japë hua, të vërë në dispozicion, ose të lejojë hyrja publike përmes çdo forme të komunikimit publik të cilitdo prej elementeve të përmendur në paragrafin e mësipërm. Përdoruesi duhet të përdorë materialet, elementet dhe informacionin në të cilin arrihet përmes përdorimit të Dyqanit vetëm për nevojat e tij, duke e detyruar veten të mos kryejë, drejtpërdrejt ose indirekt, një shfrytëzim tregtar të materialeve, elementeve dhe informacionit të marrë përmes njësoj.

 

8.3 Përdoruesi duhet të përmbahet nga shmangia ose manipulimi i çdo pajisje teknike të krijuar nga Hanukeii ose nga palë të treta në Dyqan.

 

9. MBROJTJA E TAT DHNAVE

9.1 Në përputhje me Ligjin 15/99 LOPD, ju informojmë se të dhënat tuaja personale dhe informacione të tjera të siguruara përmes formularit të regjistrimit, si dhe ato nga transaksionet e kryera, do të përfshihen dhe do të ruhen në një skedar për përpunim, në pronësi të Hanukeii, për sa kohë që nuk kërkohet anulimi i tij. Trajtimi do të destinohet për zhvillimin dhe ekzekutimin e shitjes, vëmendjen e personalizuar të produkteve dhe shërbimeve që ai fiton dhe përmirësimin e vëmendjes së përmendur, si dhe promovimin e produkteve dhe shërbimeve të veta dhe ato të kompanive të treta që lidhen me Hanukeii.

Po kështu, ju jeni të informuar se të dhënat tuaja do të vihen në dispozicion të kompanive të lidhura për qëllimet e treguara. Hanukeii Ai do t'i trajtojë këto të dhëna me konfidencialitetin maksimal, duke qenë marrësi i vetëm dhe ekskluziv i tyre, dhe duke mos bërë detyra ose komunikime për palët e treta, përveç atyre që tregohen me rregulloret aktuale.

Përdoruesi autorizon shprehimisht referimin, edhe përmes mjeteve elektronike, nga Hanukeii dhe të subjekteve të lartpërmendura, të komunikimeve komerciale dhe ofertave dhe konkurseve promovuese. □ po, e pranoj.

 

9.2 Përdoruesi mund të ushtrojë në çdo kohë të drejtat e hyrjes, korrigjimit, kundërshtimit ose anulimit duke kontaktuar Hanukeii, me email adresuar për të kontaktuar @ Hanukeii.com, duke bashkëngjitur një kopje të NIF-it ose dokumentit tuaj identifikues zëvendësues.

9.3. Përgjigjet e shënuara me * në formularin e regjistrimit janë të detyrueshme. Mos përgjigja juaj do të parandalojë blerjen e produkteve të zgjedhura.

 

10. Fjalëkalime

10.1       Hanukeii Do të lehtësojë përdorimin e fjalëkalimeve personale për përdoruesin që regjistrohet si i tillë në faqen e internetit. Këto fjalëkalime do të përdoren për të hyrë në shërbimet e ofruara përmes Uebfaqes. Përdoruesi duhet të mbajë fjalëkalimet nën përgjegjësinë e tij vetëm në konfidencialitetin më të rreptë dhe absolut, duke supozuar, pra, sa dëmtime ose pasoja të çfarëdo lloji burojnë nga thyerja ose zbulimi i sekretit. Për arsye sigurie, fjalëkalimi për qasjen telematike në shërbimet e lidhura me Uebfaqen mund të modifikohet në çdo kohë nga përdoruesi. Përdoruesi pajtohet të njoftojë Hanukeii menjëherë çdo përdorim i paautorizuar i fjalëkalimit tuaj, si dhe hyrje nga palë të treta të paautorizuara në të.

 

11. Cookies

11.1       Hanukeii përdor cookie për të përmirësuar shërbimet e tij, për të lehtësuar navigimin, për të ruajtur sigurinë, për të verifikuar identitetin e Përdoruesit, për të lehtësuar qasjen në preferencat personale dhe për të ndjekur përdorimin e tyre të Dyqanit. Cookies janë skedarë të instaluar në hard diskun e kompjuterit ose në kujtesën e shfletuesit në dosjen e paracaktuar nga sistemi operativ i kompjuterit të Përdoruesit për t'ju identifikuar.

 

11.2 Nëse Përdoruesi nuk dëshiron të instalohet një cookie në hard diskun e tyre, ata duhet të konfigurojnë programin e tyre të shfletimit në Internet që të mos i marrë ato. Po kështu, Përdoruesi mund të shkatërrojë lirisht cookies. Në rast se Përdoruesi vendos të çaktivizojë cookies, cilësia dhe shpejtësia e shërbimit mund të ulet dhe, madje, ata do të humbasin aksesin në disa nga shërbimet e ofruara në Dyqan.

 

12. LIGJI DHE JURIDIKSIONI I ZBATUESHM

Këto kushte të përgjithshme rregullohen me ligjin spanjoll. Anydo polemikë që lind nga interpretimi ose ekzekutimi që mund të lindë në lidhje me vlefshmërinë, interpretimin, përmbushjen ose zgjidhjen e kësaj kontrate do t'i paraqitet Juridiksionit dhe Konkurrencës së Gjykatave dhe Gjykatave të Qytetit të Madridit, duke hequr dorë nga çdo juridiksion që mund të korrespondojë Përdoruesit, me kusht që legjislacioni në fuqi e lejon atë.